Anketa:

Napíšte nám:

Samospráva

mapaAdresa úradu:
Obec Sirk
Sirk č. 71
049 64 Sirk

Telefón: 058 / 4881373, 058/4881371

E- mail: ocusirk@mail.t-com.sk, sekretariat@obecsirk.skZástupca starostu: Ivan CANGÁR
Poslanci OZ:
Ivan CANGÁR
Štefan DANI
Ernest DULAJ
Daniel FAKLA ml.
Ján KÓTAI
Silvester KÓTAI
Karol SENDREI ml.
Ivan ZIMAN
Marian ZIMAN

Hlavný kontrolór: Ing. Štefan Urban


Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 27922582/0200
 

 Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
nestránkový
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:30
deň
12:30 - 14:30


INFORMÁCIE O KOMPETENCIÁCH

·         Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.

·         Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

·         Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

·         Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

·         Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

·         Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia,  komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, výber miestnych daní a poplatkov.

·         Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh. Obec Sirk dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR(MV SR), matriky, na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia (MŽP SR), na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (MDPT SR) a na úseku stavebného poriadku (MVRR SR – KSÚ).
 

Návštevnosť: