•  
 •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce OZ Cesta von na nákup maringotky Odb.: OZ Cesta von
Dod.: Obec Sirk
750.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby menších obecných služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Rekonštrukcia hlavnej tribúny pri futbalovom ihrisku Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Gemer Kovo s.r.o.
8616.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Sirk Odb.: Slovenský cykloklub SCK Magnezit Jelšava
Dod.: Obec Sirk
100.00 €
Dotácia z rozpočtu obce pre OZ Skryté Poklady Slovenska na uhradenie výdavkov spojených s umiestnením verejnej on-line kamery na budove kina Stachanov Železník Odb.: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Dod.: Obec Sirk
300.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo Odb.: Obec Sirk
Dod.: DCG-Group, s.r.o.
224536.34 €
Doplnenie drevnej hmoty Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
48.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Finančný príspevok na pokrytie výdavkov pri úmrtí členov združenia Odb.: Dobrovoľné združenie Banícka desková cecha Sirk
Dod.: Obec Sirk
1000.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Občianskemu združeniu Rozkvet Gemera na činnosť Atletického klubu pri ZŠ Sirk Odb.: O.Z.Rozkvet Gemera
Dod.: Obec Sirk
500.00 €
Zhotovenie stavebného diela "Oprava strechy na budove kina - Sirk,Železník" Odb.: Obec Sirk
Dod.: MMBstav, s.r.o.
43729.27 €
Dotácia na zabezpečenie činnosti Obecného futbalového klubu Sirk na rok 2020 Odb.: Obecný futbalový klub
Dod.: Obec Sirk
7000.00 €
Poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a prax v rámci Národneho projektu - "Praxou k zamestnaniu 2" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci Národného projektu - "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č.2 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Sirk
Dod.: IA MPSVR SR
0.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Občianskemu združeniu Sirkovanci na organizáciu akcie 2. Sirkovský ples Odb.: Občianske združenie Sirkovanci
Dod.: Obec Sirk
1000.00 €
vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, v zmysle ktorej je partner priamym realizátorom projektu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
Bezplatné užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - hasičský automobil IVECO CAS 15 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Vytváranie pracovných miest u verejného zamestnávateľa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8000.00 €
Dodávka kníh a iného tovaru pre obecnú knižnicu v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: IKAR, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie príspevku- Operačný program Ľudské zdroje Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zameranie pruhu územia pre zákazku"Odvedenie dažďových vôd v obci Sirk" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing, Juraj Pivka -Geoplán
920.00 €
Vypracovanie projektu na realizáciu stavby"Odvedenie dažďových vôd v obci Sirk" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ing. Július Belic
3280.00 €
Sponzorský príspevok na obecné podujatie Odb.: Obec Sirk
Dod.: COLAS Slovakia a.s.
300.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava Odb.: Slovenský cykloklub SCK Magnezit Jelšava
Dod.: Obec Sirk
100.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku na organizáciu akcie OZ ROMA Sirk Odb.: Občianske združenie ROMA Sirk
Dod.: Obec Sirk
250.00 €
Poskytnutie dotácie na Projekt - "I.etapa obnovy budovy kina Železník" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
30000.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na Akvizíciu knižného fondu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku na organizáciu kultúrno-spoločenskej akcie "Výlet do Čierneho Balogu" Odb.: Občianske združenie Sirkovanci
Dod.: Obec Sirk
1000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na skvalitnenie interiérového vybavenia obecnej knižnice v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: Fond na podporu umenia
2500.00 €
Operačný program Ľudské zdroje - podpora zamestnávania Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku OZ Skryté Poklady Slovenska na kultúrne podujatie a propagačný materiál Odb.: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Dod.: Obec Sirk
250.00 €
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Sirk-stavebné práce Odb.: Obec Sirk
Dod.: MAJAMI -Marian Perenčaj
14900.00 €
Predaj nehnuteľnosti - pozemok, parc.č. 1379, vo výmere 290m2 Odb.: Oto Štrigner
Dod.: Obec Sirk
351.40 €
Prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ - gynekologická ambulancia Odb.: Nemocnica s poliklinikou n.o.
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Poskytovanie služieb audítorom Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
1300.00 €
Montáž plastových okien a dverí na požiarnej zbrojnici v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: AN MAR SLOVAKIA, s.r.o.
8588.00 €
poskytnutie dotácie na rekonštrukciu strechy evanjelického kostola v Sirku Odb.: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku - Sirk
Dod.: Obec Sirk
4750.00 €
Výmena strešnej krytiny na budove požiarnej zbrojnice v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: Mičko Štefan
3834.14 €
Poskytnutie finančného príspevku na mentorové zapracovanie a prax u zamestnávateľa Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zabezpečenie činnosti OFK Sirk na rok 2019 Odb.: Obecný futbalový klub
Dod.: Obec Sirk
6000.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce OZ Sirkovanci Odb.: Občianske združenie Sirkovanci
Dod.: Obec Sirk
1000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov - Cesta na trh práce2 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Šestina s.r.o. MUDr. Miroslav Šestina
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Miroslav Slezák
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Silvia Kótaiová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt: " Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Sirk" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Poskytnutie fanančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác "Obnova miestnych komunikácií v obci Sirk" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Inžinierske stavbya.s.
30506.47 €
Dodávka listnatého palivového dreva - 20m3 Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
45.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Projekt - Absolventská prax štartuje zamestnanie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zriadenie vecného bremena, prechodu na parceliach KN-C 548/48,548/49,548/47 a 548/46 v k. ú. Sirk Odb.: LESY SR,š.p.
Dod.: Obec Sirk
79.00 €
obnova striech na kutúrnom dome a školskej jedálni v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: MMBstav, s.r.o.
12830.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu piatich pracovných miest po dobu 12 mesiacov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy-odberné miesto Sirk č. 74 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku na organizáciu kultúrno-spoločenskej akcie "Poklady Železníka" Odb.: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska
Dod.: Obec Sirk
350.00 €
Fianančný príspevok na organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia dňa 25.08.2018 Odb.: Občianske združenie ROMA Sirk
Dod.: Obec Sirk
500.00 €
Rekonštrukcia strechy Slobodárne - Sirk č. 167 Odb.: Obec Sirk
Dod.: BaM Stolárstvo Berzéty Ján
16925.88 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prezentácia obchodného mena na obecnej akcii "Sirkovský kotlík 2018" Odb.: Obec Sirk
Dod.: SMZ, a.s. Jelšava
200.00 €
Poskytnutie dotácie - nenávratného finančného príspevku Odb.: Slovenský cykloklub SCK Magnezit Jelšava
Dod.: Obec Sirk
100.00 €
Oprávnenosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve Odb.: Obec Sirk
Dod.: Asseco Solutions, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa žiadosť o nenávratný fin. príspevok "Operačný program Kvalita životného prostredia"špecifický cieľ: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickaj spotrebe SR" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
996.00 €
Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa verejné obstarávanie, projekt: rekonštrukcia kotolne ZŠ Sirk, špecifický cieľ: " Zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
500.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie príspevku, operačný program Ľudské zdroje Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dotácia z rozpočtu obce pre futbalový klub Sirk Odb.: Obecný futbalový klub
Dod.: Obec Sirk
6000.00 €
Poskytnutie príspevku na AČ, operačný program Ľudské zdroje Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemkov a stavby v k.ú Sirk Odb.: LESY SR
Dod.: Obec Sirk
10200.00 €
Záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa žiadosť o nenávratný fin. príspevok "Operačný program Kvalita životného prostredia" Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
996.00 €
Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa verejné obstarávanie Odb.: Obec Sirk
Dod.: Premier Consulting EU s.r.o.
500.00 €
Prenájom nebytového priestoru, časť Potraviny, súp. č. 66 Odb.: Renata Urbanová
Dod.: Obec Sirk
597.48 €
Úprava ceny za služby podľa prílohy č. 1 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Miroslav Slezák
Dod.: Obec Sirk
22.20 €
Doba nájmu Odb.: Silvia Kótaiová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Doba nájmu Odb.: MUDr. Agnesa Zsírosová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Právna pomoc pre obec Odb.: Obec Sirk
Dod.: JUDr. Marian Dzuroška, s.r.o.
84.00 €
Lenovo IdeaPad, mobilný internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.00 €
Reklama - prezentácia zmluvného partnera na ww.profiportal.sk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Bezproblémov o.z.
200.00 €
Vykonávanie dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení trhu práce Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodávka listnatého paliva 16 m3 Odb.: Obec Sirk
Dod.: LESY SR, š.p.
44.00 €
Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Kúpa prevodovky a motora do multicara 25 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Peter Ujváry
300.00 €
Prenájom nebytových priestorov - vrátnica budovy Sirk č. 168 Odb.: Menora klub o.z.
Dod.: Obec Sirk
25.00 €
Úrazové poistenie UoZ - dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Sirk
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
13.28 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na vytvorenie pracovných miest Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na podporu športového podujatia Odb.: Slovenský cykloklub SCK Magnezit Jelšava
Dod.: Obec Sirk
100.00 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre obec Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ -aktivačná činnosť Odb.: Obec Sirk
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
32.50 €
Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Šestina s.r.o. MUDr. Miroslav Šestina
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Silvia Kótaiová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Zmena financovania zo ŠR na prostriedky ESF Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb v obci Odb.: Obec Sirk
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vytvorenie webstránky, domény, webhostingu Obce Sirk-obnova pôvodnej webovej stránky Odb.: Obec Sirk
Dod.: Wbx, s.r.o.
450.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Denisa Sendreiová
Dod.: Obec Sirk
49.79 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 - akcia Dni obce Sirk 2016 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1560.00 €
Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť pre obec Sirk Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy Dni obce Sirk 2016 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
150.00 €
Prenájom reklamnej plochy na akcii Dni obce Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Komunálna poisťovňa
100.00 €
Zabezpečenie reklamnej činnosti objednávateľa na Dni obce Sirk dňa 27.06.2016 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Július Belic, Ing.
200.00 €
Darovanie fin. prostriedkov na dni obce Sirk 2016 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Inžinierske stavbya.s.
200.00 €
Prenájom nebytových priestorov-DOKIKA s.r.o. Odb.: MUDr. Agnesa Zsírosová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálneho odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Zmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovgram
77.00 €
Predĺženie doby nájmu Odb.: Miroslav Slezák
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
840.00 €
Balík Biznis linka 200, Magio internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: Martin Beláň, Ing.
Dod.: Obec Sirk
100.00 €
Odberné miesto - dom súp. č. 41 - Sirk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Prenájom domu v obci Sirk - súp. č. 41 Odb.: Silvia Kótaiová
Dod.: Obec Sirk
27.51 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Vladimír Sentandráši
Dod.: Obec Sirk
5.00 €
Rámcová zmluva medzi dodávajúcim a kupujúcim Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením Odb.: Obec Sirk
Dod.: Komunálna poisťovňa
883.27 €
Zber nádob ZKO, vývoz VOK, separovaný zber,úprava ceny od 1.1.2015 Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Doba prenájmu nebytových priestorov MUDr. Šestina Odb.: Šestina s.r.o. MUDr. Miroslav Šestina
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Prezentácia obce na webovej stránke slovenskadatabaza.sk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Databanka firiem s.r.o.
244.80 €
Prenájom nebytových priestorov - MUDr. Zsírosová Odb.: MUDr. Agnesa Zsírosová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Doplnenie poskytovania služieb v oblasti CO a BOZP a OPP o pracovnú zdravotnú službu Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
40.00 €
Dodávka vody z ver. vodovodu, odvádz. odp.vôd Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Sirk
Dod.: Komunálna poisťovňa
583.55 €
Prenájom nebytových priestorov - lekáreň LIANELA Odb.: LIANELA s.r.o
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Predĺženie platnosti zmluvy medzi dodávajúcim a kupujúcim Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Prenájom nehnuteľnosti Odb.: Miroslav Slezák
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Prevod vlastníctva bytu č. 10 v dome súp. č. 262 Železník na kupujúceho. Odb.: Eva Ichnatolyová
Dod.: Obec Sirk
231.73 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Sirk- Ladislava, Štokovec, Červeňany Odb.: Obec Sirk
Dod.: BEST ROAD s.r.o.
35940.00 €
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 26.09.2011 - projekt "Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením" Odb.: Obec Sirk
Dod.: STRABAG s.r.o.
-18274.24 €
Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - predaj lacného textilu Odb.: Robert Smrek
Dod.: Obec Sirk
21.50 €
Predaj pozemku pod garážou podľa geometrického plánu Odb.: Marta Nemetzová
Dod.: Obec Sirk
172.26 €
Rekonštrukcia plochej strechy na dome smútku v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: Dušan Lizák
4956.32 €
Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - Potraviny Odb.: Kamila Macúriková
Dod.: Obec Sirk
49.79 €
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach - predĺženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Zriadenie pripojenia k sieti a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Zriadenie pripojenia k sieti a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve Odb.: Obec Sirk
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Doba platnosti zmluvy o prenájme nebytových priestorov - detská ambulancia Odb.: MUDr. Agnesa Zsírosová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - nové odberné miesto/zdr.str./ Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
150.00 €
Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu,zber separovaného odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Prenájom miestnosti v budove súp.č. 340 v obci Sirk /zdravotné stredisko/ - na zabezpečenie činnosti Policajnej stanice PZ SR Odb.: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
Dod.: Obec Sirk
96.00 €
Uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach a v elektronickej podobe ZlatéStránky.sk Odb.: Obec Sirk
Dod.: MEDIATEL spol.s.r.o.
150.00 €
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parcely registra "C" - č. 1417/34 o výmere 41 m2 Odb.: Milan Ferenc, Elena Ferencová
Dod.: Obec Sirk
25.00 €
Prenájom budovy a pozemku -súp. č. 149 - parc. registra "C" č. 306/1 o výmere 74 m2 Odb.: Miroslav Slezák
Dod.: Obec Sirk
22.20 €
Audit účtovnej závierky obce, audit hospodárenia obce, audit údajov vo výročnej správe obce Odb.: Obec Sirk
Dod.: GemerAudit,spol.s.r.o.
840.00 €
Oprava a rekonštrukcia školskej jedálne pri základnej a materskej škole v Sirku Odb.: Obec Sirk
Dod.: ADVIS s.r.o.
129229.82 €
Vytvorenie web stránky obce Odb.: Obec Sirk
Dod.: Webex media, s.r.o.
204.00 €
Internetová reklama na webovej stránke www.obchodnyregister.sk Odb.: Obec Sirk
Dod.: Register obchodných spoločností, s.r.o.
240.00 €
Montáž zariadenia Tooway KA - SAT, prístup na internet Odb.: Obec Sirk
Dod.: SOFTEL spol.s.r.o.
162.00 €
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach - predĺženie platnosti zmluvy Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie odborných konzultácií ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie v oblastiach "bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany" Odb.: Obec Sirk
Dod.: NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
30.00 €
Prenájom nebytových priestorov na poskytovanie gynekologickej a pôrodníckej starostlivosti - doba nájmu Odb.: Šestina s.r.o. MUDr. Miroslav Šestina
Dod.: Obec Sirk
50.00 €
Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu,zber separovaného odpadu Odb.: Obec Sirk
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy-odberné miesto - Sport Pub Macúriková Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - Pohostinstvo Sport Pub Odb.: Kamila Macúriková
Dod.: Obec Sirk
69.70 €
Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy-odberné miesto - Potraviny Koreňová Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - Potraviny Odb.: Elena Koreňová
Dod.: Obec Sirk
49.79 €
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach Odb.: Obec Sirk
Dod.: Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy dohodnutej pre dané odberné miesto Odb.: Obec Sirk
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Prenájom nehnuteľnosti/nebytových priestorov/ - budova Obvodného zdravotného strediska v Sirku /prízemie/ - priestory detskej ambulancie Odb.: MUDr. Agnesa Zsírosová
Dod.: Obec Sirk
0.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Sirk - Svieti.com

  Kalendár zvozu odpadu