Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2017 Prenájom nebytových priestorov - vrátnica budovy Sirk č. 168 Obec Sirk
25.00 €
5190032812 Úrazové poistenie UoZ - dobrovoľnícka služba Komunálna poisťovňa a.s.
13.28 €
17/30/054/142 Poskytnutie fin. prostriedkov na vytvorenie pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2017 Poskytnutie fin. prostriedkov na podporu športového podujatia Obec Sirk
100.00 €
17/30/52A/105/NP PZ VAOTP-2 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5190031982 Úrazové poistenie UoZ -aktivačná činnosť Komunálna poisťovňa a.s.
32.50 €
17/30/012/18 Aktivácia nezamestnaných Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
3/2017 Predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
2/2017 Doba nájmu Obec Sirk
0.00 €
1/2017 Doba nájmu Obec Sirk
0.00 €
16/30/052/498/ŠR Zmena financovania zo ŠR na prostriedky ESF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
16/30/012/65 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb v obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
8/2016 Vytvorenie webstránky, domény, webhostingu Obce Sirk-obnova pôvodnej webovej stránky Wbx, s.r.o.
450.00 €
7/2016 Prenájom nebytových priestorov Obec Sirk
49.79 €
6/2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť pre obec Sirk Obec Sirk
0.00 €
5/2016 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 - akcia Dni obce Sirk 2016 Banskobystrický samosprávny kraj
1560.00 €
4/2016 Prenájom reklamnej plochy Dni obce Sirk 2016 Brantner Gemer s.r.o.
150.00 €
3/2016 Prenájom reklamnej plochy na akcii Dni obce Sirk Komunálna poisťovňa
100.00 €
2/2016 Zabezpečenie reklamnej činnosti objednávateľa na Dni obce Sirk dňa 27.06.2016 Július Belic, Ing.
200.00 €
1/2016 Darovanie fin. prostriedkov na dni obce Sirk 2016 Inžinierske stavbya.s.
200.00 €
Dodatok č. 2 Prenájom nebytových priestorov-DOKIKA s.r.o. Obec Sirk
0.00 €
SGE1009201515 Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálneho odpadu ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
1612358 Zmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Slovgram
77.00 €
8/2015 Audit konsolidovanej účtovnej závierky obce GemerAudit,spol.s.r.o.
840.00 €
7/2015 Balík Biznis linka 200, Magio internet Slovak Telekom a.s.
19.99 €
6/2015 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Sirk
100.00 €
č. 60-000013961PO2008 Odberné miesto - dom súp. č. 41 - Sirk Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
5/2015 Prenájom domu v obci Sirk - súp. č. 41 Obec Sirk
27.51 €
4/2015 Prenájom nebytových priestorov Obec Sirk
5.00 €
Dodatok k zmluve č.9175/N Rámcová zmluva medzi dodávajúcim a kupujúcim Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
441 9004954 Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením Komunálna poisťovňa
883.27 €
3/2015 Zber nádob ZKO, vývoz VOK, separovaný zber,úprava ceny od 1.1.2015 Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve č. 1/2012 Doba prenájmu nebytových priestorov MUDr. Šestina Obec Sirk
0.00 €
2/2015 Prezentácia obce na webovej stránke slovenskadatabaza.sk Databanka firiem s.r.o.
244.80 €
č.1/2015 Prenájom nebytových priestorov - MUDr. Zsírosová Obec Sirk
0.00 €
Dodatok č. 1 Doplnenie poskytovania služieb v oblasti CO a BOZP a OPP o pracovnú zdravotnú službu NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
40.00 €
č.60-000013961PO2008 Dodávka vody z ver. vodovodu, odvádz. odp.vôd Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
4419002852 poistenie majetku Komunálna poisťovňa
583.55 €
Dodatpk č. 2 k zmluve č. 1/2009 Prenájom nebytových priestorov - lekáreň LIANELA Obec Sirk
0.00 €
Dodatok k zmluve č. 9175/N Predĺženie platnosti zmluvy medzi dodávajúcim a kupujúcim Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
k zmluve č.7/2012 Prenájom nehnuteľnosti Obec Sirk
0.00 €
6/2013 Prevod vlastníctva bytu č. 10 v dome súp. č. 262 Železník na kupujúceho. Obec Sirk
231.73 €
5/2013 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Sirk- Ladislava, Štokovec, Červeňany BEST ROAD s.r.o.
35940.00 €
Dodatok č.1 Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 26.09.2011 - projekt "Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením" STRABAG s.r.o.
-18274.24 €
4/2013 Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - predaj lacného textilu Obec Sirk
21.50 €
3/2013 Predaj pozemku pod garážou podľa geometrického plánu Obec Sirk
172.26 €
2/2013 Rekonštrukcia plochej strechy na dome smútku v Sirku Dušan Lizák
4956.32 €
1/2013 Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - Potraviny Obec Sirk
49.79 €
Dodatok k zmluve č.9175/N Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach - predĺženie platnosti zmluvy Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
9905304046 Zriadenie pripojenia k sieti a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve Slovak Telekom a.s.
0.00 €
9905304083 Zriadenie pripojenia k sieti a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve č. 2/2011 Doba platnosti zmluvy o prenájme nebytových priestorov - detská ambulancia Obec Sirk
0.00 €
12/2012 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - nové odberné miesto/zdr.str./ Východoslovenská energetika a.s.
150.00 €
11/2012 Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu,zber separovaného odpadu Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
10/2012 Prenájom miestnosti v budove súp.č. 340 v obci Sirk /zdravotné stredisko/ - na zabezpečenie činnosti Policajnej stanice PZ SR Obec Sirk
96.00 €
9/2012 Uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach a v elektronickej podobe ZlatéStránky.sk MEDIATEL spol.s.r.o.
150.00 €
8/2012 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parcely registra "C" - č. 1417/34 o výmere 41 m2 Obec Sirk
25.00 €
7/2012 Prenájom budovy a pozemku -súp. č. 149 - parc. registra "C" č. 306/1 o výmere 74 m2 Obec Sirk
22.20 €
6/2012 Audit účtovnej závierky obce, audit hospodárenia obce, audit údajov vo výročnej správe obce GemerAudit,spol.s.r.o.
840.00 €
5/2012 Oprava a rekonštrukcia školskej jedálne pri základnej a materskej škole v Sirku ADVIS s.r.o.
129229.82 €
4/2012 Vytvorenie web stránky obce Webex media, s.r.o.
204.00 €
3/2012 Internetová reklama na webovej stránke www.obchodnyregister.sk Register obchodných spoločností, s.r.o.
240.00 €
2/2012 Montáž zariadenia Tooway KA - SAT, prístup na internet SOFTEL spol.s.r.o.
162.00 €
Dodatok k zmluve č.9175/N Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach - predĺženie platnosti zmluvy Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
1/2012 Poskytovanie odborných konzultácií ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie v oblastiach "bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany" NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
30.00 €
Dodatok č.1/2012 Prenájom nebytových priestorov na poskytovanie gynekologickej a pôrodníckej starostlivosti - doba nájmu Obec Sirk
50.00 €
Dodatok č.1 Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu,zber separovaného odpadu Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
100719506ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy-odberné miesto - Sport Pub Macúriková Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
4/2011 Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - Pohostinstvo Sport Pub Obec Sirk
69.70 €
100716367ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy-odberné miesto - Potraviny Koreňová Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
3/2011 Prenájom nebytových priestorov pre účely vykonávania súkromnej obchodnej činnosti - Potraviny Obec Sirk
49.79 €
9175/N Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach Stavivo IBV,s.r.o.
0.00 €
60-000013961PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
100702422ZoP Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy dohodnutej pre dané odberné miesto Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
2/2011 Prenájom nehnuteľnosti/nebytových priestorov/ - budova Obvodného zdravotného strediska v Sirku /prízemie/ - priestory detskej ambulancie Obec Sirk
0.00 €